Mülakatlarda Çıkmış Sorular


Tedaş işe alımda sorulmuş mülakat sorular

1.Linye nedir?
"Dağıtım tablosundan son aydınlanma aygıtı (armatür) yada prizin bağlandığı kutuya (buat) kadar olan kısımdır."
2.Sorti nedir?
"Linye hattı ile aydınlanma aygıtı yada priz arasındaki bağlantı hattıdır."
3.Parafudr nedir?
"Alternatif akımlı güç sistemlerinde çeşitli nedenlerle (yıldırım düşmesi,anahtarlama vb.) oluşan gerilim yükselmelerini sınırlamak amacıyla tasarlanmış -sistem ve techizatın korunmasında- ve enerji besleme sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir görevi olan koruma cihazıdır.( Normal işletme şartlarında yalıtım halindedir.)"
4.Trafo nedir?
"Elektrik enerjisinin parametrelerini ( V.I ) değiştiren statik elektromagnetik cihazlara transformatör denir."
5.Topraklama nedir,çeşitleri nelerdir?
"Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama denir."
"3 çeşit topraklama vardır:
1) Koruma Topraklaması : İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanması.(Örn:elektrikli cihazların metal gövdelerinin topraklanması )
2) İşletme Topraklaması : İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması.(Örn:trafonun veya alternatörlerin sıfır noktalarının topraklanması )
3) Fonksiyon Topraklaması : Bir işletim tesisinin istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklama.(Örn:yıldırıma karşı topraklama,zayıf akıma karşı topraklama )"
6.Elektrik akımı neden alternatif akımla taşınır?
"Transformatörün çalışmasına kısaca değinecek olursak; primer sargısına uygulanan alternatif akım, değişken bir manyetik alan oluşturur.Bu değişken manyetik alan nüve üzerinden devresini tamamlayarak transformatörün sekonder sargısını keser.(Faraday kanunlarına göre;bir sargı, değişken bir manyetik alan tarafından kesilirse üzerinde bir gerilim endüklenir.)Ve manyetik alan tarafından kesilen sekonder sargıda sipin sayısına göre gerilim endüklenir.Dolayısıyla transformatörün çalışması için değişken bir manyetik alan oluşturulması gerekir.Sonuç olarak( transformatörler sayesinde gerilim seviyesi kolayca indirilip yükseltilebildiği için ve enerji iletim hatlarında uzun mesafelerde kayıpları azaltmak için gerilimin yüzlerce kV mesafesine kadar yükseltilmesi gerektiğinden değişken manyetik alanın oluşması için transformatör sargılarına alternatif akım uygulanması gerekir.
7.Dağıtım sistemlerinde kullanılan (belli başlı) malzemeler nelerdir?
" 1)Parafudr 2)Ölçü tr. 3)Dağıtım tr. 4)İletken 5)İzolatör 6)Kesici 7)Ayırıcı "
8.Transpoze nedir?
"Kapasitif özelliklerinden dolayı Enerji Nakil Hatları'nda oluşan kapasitif gerilim artışları, hattın uzunluğuna ve iletim gerilimine ve de direk tipine bağlı olarak, hat sonu gerilimi ile hat başı gerilimi farklılık göstermektedir.Bu farklılık şebekemizde hat şönt reaktörleri ve trafo merkezlerindeki reaktörlerde yok edilmektedir.Ayrıca fazlar arasındaki dengesiz kapasitif gerilim artışlarını dengelemek için ENH'nda transpozisyon işlemi yapılır.Faz sıralarının hat başı ve hat sonunda aynı olması için de güzergah boyunca uygun yerlerde 3 veya 3'ün katları sayısınca yapılır.(Daha iyi anlamak için Örn:Hat başında Va=Vb=Vc=154 kV olan gerilim, hat sonunda transpozisyon sayesinde Va'=Vb'=Vc'=170 kV olması sağlanır.Daha sonra şönt reaktörler kullanılarak gerilim eski seviyesi olan Va=Vb=Vc=154 kV' a indirgenir.)"
9.Enterkonnekte sistem nedir?
"Her bölgenin kendine özgü bir elektrik santraline sahip olması her zaman amaca uygun olmaz.Teknik koşulları gerçekleştiren en uygun yerlere elektrik üretim santralleri kurulur.Ve bunlar birbirlerine gerilim gruplarına göre bağlanarak bir enerji ağı kurulursa, artık her yöre için bir elektrik santralinin yapılmasına gerek kalmaz.İşte bir ülkenin tamamının yada belirli bölgelerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek bir biçimde üretim ile tüketim merkezleri arasındaki enerji alışverişini sağlayan enerji taşıma sistemine enterkonnekte sistem denir."
10.AG ve OG'de kullanılan direk çeşitleri nelerdir?
"AG ve OG'de kullanılan direkler beton, demir, ve ağaç direkler olmak üzere 3'e ayrılır.
- Ağaç Direk : Ekonomik olması, taşıma kolaylığı, tesis ve montaj süresinin kısa olması tercih sebebi olmasına yol açar.Tepe kuvvetlerinin zayıf olması dezavantajıdır.
- Demir Direk : Boyalı kaynaklı yada galvanizli civatalı olarak imal edilirler.Demir direkler ağaç direklere nazaran daha uzun ömürlü, beton direklere göre hafiftir.Ancak beton direklere göre bakım ve işletme masrafları yüksektir.
- Beton Direk : Çimento, su, kum, çakıl ve katkı maddesi ile yapılırlar.Beton direklerin demir direklere göre önemli avantajı,hava şartlarından ve özellikle sanayi bölgelerindeki zararlı gaz ve buharlardan az etkilenmesidir."
11.Dağıtım trafolarında kademe ayarı nasıl yapılır?
"Kademe ayarında asıl nokta;trafoların besleme geriliminin değeri (primer tarafının) değiştirildiğinde, sekonder çıkış geriliminin sabit tutulması mantığıdır.Çünkü müşterilere nominal sekonder geriliminin sağlanması işletmeciliğin esasıdır.Bu nedenle dağıtım (güç) trafolarında değişik primer gerilimi karşısında nominal sekonder çıkış gerilimi sağlamak amacıyla kademe değiştirme mekanizmaları ilave edilmiştir.Primer sargılar üzerine yerleştirilmiş bu gerilim ayar sistemi trafo yüksüz iken kullanılır.Genellikle 3 kademeli olarak imal edilirler.Prensip, trafonun dönüştürme oranı primer sargılar üzerinden sargı dilimleri çıkarmak ve ilave etmek suretiyle değiştirmektir. K=U1/U2=N1/N2=I2/I1 formülünden yapılır.
12.İzolatör nedir,görevi,yapısı ve çeşitleri nelerdir?
"Görevleri; Elektriksel bakımdan iletkenleri topraktan ayırmak, iletken ağırlığı ile iletkenler gelen ek yükleri karşılamak.
Yapısı;Cam, porselen, epoksi reçine gibi akıma karşı direnci çok büyük ve yüksek derecede sıcaklığa dayanıklı malzemeden yapılırlar.Camın porselene göre elektrik dayanımı yüksektir.
Çeşitleri;Mesnet tipi, Zincir tipi
Mesnet Tipi İzolatörler: Hava hattı iletkenlerinin üstüne tutturulduğu, bir veya çok parçalı izolatörlerdir.
Zincir Tipi İzolatörler : Özellikle orta ve yüksek gerilimde kullanılırlar.Birbirine eklenebilen birçok parçadan oluşurlar."
13.Jumper nedir?
"Atlama manasına gelir.Bir durdurucu direkte gergi izolatörleri veya mesnet izolatörleri arasındaki iletken kısımdır.Durdurucu direklerde enerji nakil hatlarını bibirlerine irtibatlamaya yarar.
14.Enerji niçin yüksek gerilimler taşınır?
"Elektrik enerjisi yüksek gerilimle iletildiğinde DeltaU(gerilim düşümü)={(k.P.L)/F.U2(kare)}*100 formülünden enerji nakil hattı sonunda gerilim düşümü daha az olur.Devreden az akım geçeceğinden güç kaybı az olur.İletken kesiti daha küçük olacağından iletimde kullanılan dirençler ve diğer gerilim techizatı hacim bakımından daha küçük ve hafif olur.Sonuçta elektrik daha ucuza mal olur.Eğer elektrik santraldeki jeneratörlerden elde edilen (genelde 10,5 kV) çıkış gerilimi ile iletilseydi,iletim akımı, iletken kesiti ve çapı çok daha büyük olacaktı."
15.Trafonun zati korumaları nelerdir?
"Trafo fiderleri; diferansiyel veya tank koruma dışında aşağıdaki koruma elemanlarına sahiptir:
- Lokal ısınma ve yağ bozulması sonucu gaz oluşmasına neden olan herhangi bir sargı arızasında çalışacak Bucholz rölesi koruması,
-Aşırı yük veya dahili bir arıza nedeniyle trafo yağ ve sargısında sıcaklık artışına karşı termik koruma,
-Trafo için tehlike yaratacak biçimde yağ seviyesinin düşmesine karşı yağ seviye koruması,
-Buşinglerdeki aşırı gerilim yükselmelerine karşı Bucholz rölersini koruyan ark boynuzu koruması"
16.Enerjili bir hatta yapılacak olan manevrada öncelikli işlemler nelerdir?
"-Önce hangi hattan manevra yapılacağı tesbit edilir.Ve bu hattın üzerinde bulunan müşterilere haber verilir.
-Fider kesicisi açılır ve kontrol edilir.
-Fiderin bara ve çıkış ayırıcıları açılır ve kontrol edilir.
-Fiderin toprak ayırıcısı kapatılır.
-Bu kesici üzerine uyarı levhaları asılarak başkasının kapatılması önlenir.
-Daha sonra ekibin çalışması için haber verilir."
17.Elektrik iletiminde kullanılan işletme sınırları nelerdir?
"-Alçal Gerilim :1000 V'a kadar
-Orta Gerilim :1000V ile 36kV (dahil)'a kadar
-Yüksek Gerilim:36 kV'dan büyük gerilimler için,"
18.Sehim nedir?
"Gerilen iletken uçlarının bağlı olduğu iki izolatör arasındaki varsayılan doğru çizgi ile iletkenin en sarkık noktası arasındaki uzaklıktır."
19.Transformatör nedir?
"Elektrik enerjisinin parametrelerini (U,I) değiştiren, statik elektromanyetik elemandır."
20.Akım trafosu nedir, ne işe yarar?
"İletim veya dağıtım hattına seri bağlanarak, üzerinden geçen akımı sargı oranları nispetinde düşürerek, ölçü ve koruma sistemleri tarafından kullanılabilir seviyeye getiren elektromanyetik devre elemanıdır."
21.Gerilim trafosu nedir, ne işe yarar?
"Primer tarafından genelde hat ile toprak arasına bağlanarak, faz toprak gerilimini sargı oranları nispetinde düşürerek, yine ölçü ve koruma sistemlerine aktaran elektromanyetik devre elemanıdır."
22.Güç trafosu (Dağıtım Trafosu) nedir, ne işe yarar?
"Güç trafoları, belirli bir gerilimdeki enerjiyi, başka bir gerilime çevirmek için kullanılır.Güç trafoları birkaç kVA'lık küçük trafolardan 500-1000 MVA'lık büyük trafolara kadar değişik güçlerde imal edilirler.Güç trafoları yüksek gerilimden alçak gerilime çevirdikleri enerjiyi miktar olarak değiştirmezler, yani güç sabit kalır."
23.Dağıtım trafolarının elemanları nelerdir?
"-Demir Nüve;Manyetik akı oluşmasını sağlar.
-Primer Sargılar;İnce ve çok sipirli olup, trafonun OG giriş kısmıdır.
-Sekonder Sargılar;Kalın ve az sipirli olup, trafonun AG çıkış kısmıdır.
-İzolasyon Yağı;Sarımlar, sargılar arası ve gövde-tank arası izolasyon ve soğumayı sağlar.
-Ana Tank;Sargıların, nüvenin ve yağın bulunduğu kısımdır.
-Reserve Tankı;Genleşme ve yedek yağ tankıdır.
-Yağ Seviye Göstergesi;Reserve yağ seviyesini görmek içindir.
-Radyatör;Trafo yağının soğumasını sağlar.
-OG-AG Buşingi;OG ve AG fazlarının bağlantı terminalleridir.
-Ark Boynuzu;Enerji nakil hatlarında bir gerilim yükselmesinde trafoyu koruyan kısımdır.
-Termometre;Trafonun ısı derecesini ölçer.
-Gerilim Kademe Komutatörü;OG'de gerilim seviyesini ayarlamaya yarar.
-Bucholz Rölesi;Trafoların zati arızalarında (yani trafonun içindeki arıza veya anormal ısınmalarda) çalışarak sinyal veya açtırma kumandası veren mekanik bir röledir."
24.Bara nedir?
"Aynı gerilimdeki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı bir ünitedir."
25.Fider nedir?
"Bir merkez barasından müşteri veya müşteriler grubuna enerji taşıyan hat veya kablo çıkışlarıdır."
26.Elektrifikasyon nedir?
"Elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması işlemlerine denir."
27.Şalt sahası nedir?
"Genel olarak; Ayırıcılar,kesiciler, baralar, trafo ve yardımcı techizatın bir araya toplandığı, enerjiyi toplamaya veya dağıtmaya yarayan bir tesistir."
28.Trafo merkezi nedir?
"Genel olarak; Bir veya birden fazla yüksek gerilim enerji nakil hattından enerji alan ve bu enerjiyi genellikle orta ve alçak gerilim ile müşteri fiderlerine dağıtan cihaz topluluğunun bulunduğu yerdir."
29.Ayırıcı nedir, kaç çeşittir?
"Yüksüz devreleri güvenli olarak açıp kapamaya yarayan devre elemanıdır.
-Hat Ayırıcısı ;Enerji nakil hattının başında veya sonunda bulunan ayırıcılardır.
-Bara Ayırıcısı;Bara kesicisi iel bara arasında bulunan ayırıcıdır.
-By-Pass Ayırıcısı;Tek bara sisteminde kesiciye paralel çalışan ayırıcıdır.
-Transfer Ayırıcısı;Çift bara sisteminde ana bara ile transfer barayı birleştirir.
-Topraklama Ayırıcısı;Gerilim altında bulunmayan elektrik devrelerinin toprakla irtibatını sağlar."
30.Kesici nedir,yapısı ve çeşitleri nelerdir?
"Kısa devre dahil olmak üzere her türlü yük altında açma kapama yapabilen devre elemanıdır.
Yapısı; -Sabit ve hareketli kontaklar,
-Ark söndürme hücresi,
-İşletme mekanizması
Çeşitleri;
1)Yağlı 2)SF-6 Gazlı 3)Vakumlu 4)Havalı kesicilerdir."
31.Bir yerleşim yerinin elektrifikasyonu yapılırken trafo gücü nasıl belirlenir?
"Önce şebekeden akım çeken tüm elemanların güçleri (motor,priz,aydınlatma) tolanır ve kurulu güç bulunur.
Talep Katsayısı=Maksimum Güç/Kurulu Güç 'ten talep katsayısı bulunur.
Trafo Gücü=(Kurulu Güç*Talep Katsayısı)/CosQ (cosQ=0.8 sbt) ifadesinden çekilerek bulunur.

Elektrik faturasını düşürme yolları

Günlük hayatta aydınlatmada ve elektrikli ev aletlerini kullanırken dikkat edilecek birkaç küçük ayrıntı elektrik enerjisinin daha tasarruflu kullanılmasına olanak sağlıyor.Örneğin, akkor lamba yerine fluoresan ampul kullanmak Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120 milyon kWh’lık bir tasarruf anlamına geliyor.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi’nce konutlarda elektrik enerjisinin verimli kullanılması konusunda hazırlanan broşüre göre, sadece aydınlatmada dikkat edilecek birkaç küçük ayrıntı bile önemli oranlarda elektrik tasarrufu yapılabiliyor.
Örneğin, akkor flamanlı 100 watt’lık (W) normal bir ampulle bir ailenin aylık tüketimi 100 kilovat saate (kWh) ulaşırken, aynı ışık akışını veren kompakt fluoresan ampul kullanıldığında aylık tüketim 20 kWh’ya kadar düşüyor. Türkiye’de tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payının yüzde 25 civarında olduğu düşünüldüğünde, bu, Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120 milyon kWh’lık bir tasarruf anlamına geliyor.

AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUFU
Broşüre göre, aydınlatmada enerji tasarrufu yapabilmek için şu unsurlara dikkat etmek gerekiyor:
* Bir akkor lamba, kompakt fluoresan lamba ile değiştirildiğinde yüzde 80 kadar aydınlatma maliyeti azalır.
* Eğer kullanıcının bütçesi bir defada bir çok fluoresan lamba almaya elvermezse, geride kalanları değiştirmek için aylık olarak sıraya konarak tamamlanması mümkündür.
* Odadan ayrılırken lambalar kapatılmalıdır. Aile bireyleri odadan ayrılırken lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır.
* Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanılmalıdır. Odalar doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenlenmelidir. Pencere yakınına bir masa ve sandalye yerleştirerek elektrik faturalarında gerçek bir azalma sağlanabilir.
* Dış kapı ışıldakları halojen lambalarla değiştirilebilir. 50-90 watt’lık bir halojen lamba, iki kat fazla watt’lı standart bir reflektör lamba yerine takılırsa yine aynı aydınlatma elde edilir.
* Lambaların ve armatürlerin periyodik olarak bakımları yapılmalıdır. İyi yapılmayan bakım sonucunda lamba üzerinde biriken tozlar faydalı ışık miktarını azaltır.
* Duvarlar ve tavanlar açık renkli boya ile boyanmalı, dekorasyon eşyaları mümkün olduğunca açık renkli seçilmelidir.
* Lamba ışık çıktısı verimli olarak kullanılmalıdır.
* Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde çok sayıda düşük güçlü lamba yerine daha yüksek güçlü tek bir lamba kullanmak daha verimli bir aydınlatma sağlar.
* Dekoratif lambalar ışığı sizin istemediğiniz yönlere gönderir. Açık renk, şeffaf gölgelikli abajurlar ışığı daha iyi geçirirler.
* Zamanlayıcılar, fotoseller, ya da yaklaşım sensörleri vasıtasıyla aydınlatmanın kontrol edilmesi de enerji tasarrufu sağlar.

ELEKTRİK EV ALETLERİNDE ENERJİ TASARRUFU YÖNTEMLERİ
Buzdolabı: Buzdolaplarının verimli kullanılmasında öncelikle düzenli olarak bakım yaptırmak gerekiyor. Ayrıca, buzdolabının etrafının toz ve hava sirkülasyonunu etkileyici diğer maddelerden ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gerekiyor.
Klimalar: İhtiyaçtan çok büyük bir klima enerji kaybına sebep oluyor. Evin güneş alan kısımlarının ağaçlarla gölgelenmesi, cam filmleri, pencere ve duvar tenteleri pasif soğutma yöntemlerinin uygulanması da klimanın soğutma yükünü azaltıyor, dolayısıyla daha az enerji kaybına sebep oluyor.
Ocak ve fırınlar: Eğer evde birkaç tane fırın varsa daima küçük olanı tercih edilmesi gerekiyor. Çok gerekli değilse ön ısıtma yapılmaması, yapılsa bile bu süre 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Mikro dalga fırınlarda pişirmen 2-10 dakika, ısıtma ise 10-30 saniyede gerçekleşiyor, bu nedenle geleneksel fırınlara göre yüzde 66 daha az elektrik harcıyorlar.
Çamaşır makineleri: Yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine ılık suyla yıkamak, durulamanın ise soğuk su ile yapılması gerekiyor. Ayrıca, yıkama programları tam kapasite çalıştırılmalı. Eğer mümkünse çamaşırlar dışarıda güneş ve rüzgardan yararlanarak kurutulmalı. Bu arada, önden yüklemeli makinalar, üstten yüklemeli makinalara göre daha az enerji tüketiyorlar.
Bulaşık makineleri: Bulaşık makinası yerleştirilirken çevresinde en az 5 cm boşluk bırakılarak, ısınmadan dolayı oluşan sıcak havanın kolayca dağılması sağlanmalı. Yaz aylarında ısı ve nemi azaltmak için sabah ve akşam saatlerinde yıkama yapılmalı. Bulaşıkları ön durulamaya tabi tutmak gereksizdir, gerektiği durumlarda sıcak su yerine soğuk su kullanılmalı. Bulaşıkların sanitasyonu için yüksek sıcaklıkta yıkama arzu edilmedikçe 55 derece su sıcaklığı yeterlidir. Tam kapasite dolmadıkça makine çalıştırılmamalı.
Elektrikli süpürge: Elektrikli süpürgenin torbası sık sık boşaltılmalı. Bu işlem, süpürgenin emme gücünü yükselteceğinden daha verimli ve daha çabuk temizlemeyi sağlıyor. Ayrıca yılda en az bir kez motor bölümü açılıp, buradaki toz ve pamukçukların temizlenmesi gerekiyor.

DİĞER EV ARAÇLARI
Küçük ekranlı televizyonlar büyük ekranlara göre daha az elektrik enerjisi tüketiyorlar. Ses düzeyinin düşük tutulması da elektrik enerjisi tüketimi azaltıyor.
Saç kurutma işlemi mümkün olduğu kadar havlu ile makina kullanmadan yapılması gerekiyor. Ortalama olarak, bir saç kurutma makinasının 10 dakika çalışması 60 watt’lık bir lambanın 3 saat yanmasına eşdeğer bir enerji tüketiyor.
Bu arada, akıllı sayaçlar ile puant tarifesinden yararlanarak, elektrik tüketiminin indirimli ücret tarifesi uygulanan zaman dilimlerine kaydırılmasıyla, aynı miktarda tüketilen elektrik için daha az ücret ödeniyor.

Rüzgar Enerjisi Kullanımı Artıyor


Hatay Valisi tarafından yapılan açıklama da Hilmi Güler’in açtığı Sebenoba-Gözene Rüzgar Enerji Santrali’nin ardından bu bölgede 10 ayrı firmanın rüzgar enerji santrali kurmak için başvuru yaptığını bildirdi. Hatay da sadece Samandağ bölgesinin değil tüm beldelerde aynı şekilde rüzgâr enerji santralleri kurulacağını dile getiren Hatay Valisi, bu güne kadar 70 civarında lisans için başvuru aldıklarını söyledi.Hilmi Güler tarafından hizmete açılan Sebenoba-Gözene Rüzgar Enerji Santrali İspanyol şirketi Vestas tarafından inşa edilmiş ve santral Aksa Şirketler Grubu’na bağlı Deniz Elektrik Üretim şirketi gözetiminde 49 yıllığına işletilecek.

30 megawatt gücünde 15 rüzgar tribününün bulunduğu santral 60 milyon euroya mal olurken bu tribünler yıllık 110 milyon kilowatt saat enerji üretimiyle yaklaşık 80 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak..

Güç Elektroniği Programı


Doğrultucular,.çeviriciler,eviriciler için görsel detaylı hesaplamaları yapabileceğiniz türlçe ve güzel bir program.Bu rrogramı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

Elektrik Mühendisleri İş alanları

TANIM

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

GÖREVLER

-Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar,
-Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar,
-Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar,
-Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
-Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
-Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlar,
-Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar,
-Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


-Analog ve dijital ölçüm aletleri(avometre, osiloskop vb.)
-Jenaratör ve motorlar,
-Sayısal kökenli aletler(sayısal osiloskop, spektrum analizörleri vb)
-Optik ölçüm aletleri,
-Bilgisayar
-Çeşitli el aletleri


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Elektrik ve elektronik mühendisi olmak isteyenlerin;
-Üst düzeyde akademik yetenek ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
-Fen alanına özellikle fizik konularına ilgili,
-Planlama, tasarım gücü kuvvetli,
-Mekanik yeteneği olan,
-Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen,
-Kurallara uyan,
-Yönergeleri izleyebilen,
-Yaratıcı,
-Ekip çalışmasına yatkın,
-İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
-Başkalarını yönetebilen ve işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARIElektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler. Genellikle;
-Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuarlarda,
-Proje yapımında büro ortamında,
-Enerji dağıtımı konusunda açık havada,
-Tıbbi elektronik konularında ise hastane ortamında çalışırlar.
Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zaman seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.

İş yapılırken bazen yalnız, bazen ise diğer çalışan ve kişilerle (diğer mühendisler, tekniker, teknisyen, teknik ressam, müteahhit vb) iletişim de bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


-Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir.Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb)
-Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.